Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Teuntje gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33187183. Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. 


Als je bij Teuntje artikelen bestelt, gaat u akkoord met de bepalingen in deze Algemene voorwaarden. 
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor de verzending van de Artikelen brengen wij de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. 
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Teuntje bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van Teuntje zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Teuntje geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met uw bestellingoverzicht en de totale kosten. 
Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Teuntje heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk, bijv. per mail, melding te maken bij Teuntje. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Teuntje er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het artikel desondanks niet aan u verwachtingen voldoen, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail contact met ons op. Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen geldt dat wij deze niet retour nemen.

A) Garantie en conformiteit.

a1 Teuntje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

a.2 Een door de Teuntje, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Teuntje jegens Teuntje kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

a.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Teuntje deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Teuntje. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Teuntje schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

a.4 Indien klachten van de afnemer door Teuntje gegrond worden bevonden, zal Teuntje naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Teuntje en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Teuntje) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Teuntje gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Teuntje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

a.5 Teuntje is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

a.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Teuntje in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Teuntje en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Teuntje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Mochten, door onmacht, de gegevens alsnog in handen van derde komen, dan is Teuntje daar niet aansprakelijk voor. Teuntje heeft zich tot na zijn kunnen en doen tot het uiterste ingespannen om deze gegevens te beschermen. 
Teuntje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten. 
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site. 
Hebt u over onze diensten en/of artikelen een klacht, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Teuntje
Haarlemmerdijk 132
1013 JJ Amsterdam
020-6253432

Harry@teuntje.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Spaarkaart voorwaarden:

 

VOORWAARDEN SPAARACTIE

 

 • U ontvangt bij besteding van elke 15,= in de winkel 1 spaarzegel.
 • Uitgezonderd van deze actie zijn: Uitverkoop artikelen, Kinderwagenonderdelen en reparaties, kinderwagens en autostoelen.
 • Bij inlevering van een volle spaarkaart met 21 originele zegels krijgt u 25,= korting op uw aankoop. Uitgezonderd zijn: Uitverkoop artikelen, Kinderwagenonderdelen en reparaties.
 • Spaarkaart is niet in te wisselen voor cash geld.
 • Teuntje behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die niet aan de voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen te weigeren.
  • Teuntje behandelt de aan haar verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
  • Teuntje behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden en het spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
  • Teuntje is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.
  • Teuntje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de spaarkaart. Het risico hiervoor berust volledig bij de deelnemende consument.
  • Deze actie geldt niet voor artikelen aangeschaft via Internet.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)